Tax Lawyers / Fiscalisten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Atlas Fiscalisten N.V. en Atlas Transaction Services B.V.

 1. Algemeen
  • Dit document betreft de algemene voorwaarden van (i) van Atlas Fiscalisten N.V. (tevens handelend onder de naam Atlas Tax Lawyers), een naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34380226, (ii) Atlas Transaction Services B.V., een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder 52149943, alsmede (iii) alle hieraan gelieerde vennootschappen. In dit document worden voornoemde vennootschappen en ieder van hen afzonderlijk aangeduid als “Atlas”.
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van , en alle werkzaamheden door, Atlas afkomstig van respectievelijk voor iedere (rechts)persoon (hierna: “Opdrachtgever”).
  • Alle opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd door de Atlas-vennootschap die de opdracht heeft geaccepteerd en de werkzaamheden verricht. Alleen de desbetreffende Atlas-vennootschap geldt als opdrachtnemer en niet de aan haar gerelateerde of verbonden (rechts)personen, ook niet indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde (rechts)persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Aan Atlas verbonden (rechts)personen (waaronder haar fiscalisten) zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
  • Alle bedingen in deze algemene voorwaarden en anderszins met Opdrachtgever overeengekomen voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle (rechts)personen die voor Atlas werkzaam zijn of zijn geweest, (in)direct aan Atlas verbonden zijn of zijn geweest of die op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Atlas zijn betrokken of ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede ten behoeve van hun eventuele rechtsopvolgers. Zij kunnen jegens Opdrachtgever op elk van deze voorwaarden een beroep doen, waarbij in voorkomend geval in plaats van Atlas de naam van de desbetreffende (rechts)persoon dient te worden gelezen. Deze (rechts)personen handelen bij de uitoefening van hun professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van Atlas.
  • Atlas is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De alsdan toepasselijke nieuwe versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website van Atlas. Indien de Opdrachtgever een consument betreft, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst met Atlas te ontbinden indien sprake is van een ingrijpende wijziging van deze algemene voorwaarden. Een tariefverhoging van meer dan 10% dient in elk geval te worden aangemerkt als ingrijpende wijziging. Onder consument in dit artikel dient te worden verstaan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  • De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden, waaronder de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Uitvoering van de opdracht
  • Alle opdrachten (in welke vorm ook) worden geacht tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Atlas met de uitvoering van de opdracht is gestart.
  • Atlas is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme onder meer gehouden de identiteit van de Opdrachtgever en van de uiteindelijke belanghebbende(n) vast te stellen, de herkomst van het vermogen vast te stellen en ongebruikelijke transacties als bedoeld in deze wet bij de bevoegde autoriteiten te melden.
  • Atlas is bovendien op grond van de Mandatory Disclosure Richtlijn (Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad (hierna: “DAC6”)) en de implementatie daarvan in nationale wetgeving gehouden om grensoverschrijdende, mogelijk agressieve, fiscale constructies bij de bevoegde autoriteiten te melden. Dit zijn fiscale constructies waarbij (rechts)personen uit verschillende landen zijn betrokken en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken. Melding dient plaats te vinden indien een fiscale constructie een of meer zogenaamde wezenskenmerken heeft zoals vermeld in bijlage IV van DAC6 (hetgeen betekent dat de fiscale constructie eigenschappen of kenmerken heeft die worden beschouwd als een indicatie van een mogelijk risico op belastingontwijking). Dit regime geldt voor alle belastingen, met uitzondering van de omzetbelasting, douanerechten, accijnzen, sociale verzekeringsbijdragen, leges en retributies.
  • In het geval een meldplicht als bedoeld in artikel 2.3 bestaat, dient onder meer de volgende informatie aan de bevoegde autoriteiten te worden verstrekt: (i) de (identificatie)gegevens van de relevante belastingplichtige(n), de met hem/hen verbonden personen en de EU-lidstaten waarin zij zijn gevestigd zijn, (ii) een samenvatting van de inhoud van de belastingconstructie; (iii) de relevante wezenskenmerken van de belastingconstructie; (iv) de waarde van de belastingconstructie, (v) de implementatiedatum van de belastingconstructie (dat wil zeggen: de datum waarop de eerste stap van de implementatie is of zal worden genomen) en (vi) de relevante EU-lidstaten (dat wil zeggen: op welke lidstaten de grensoverschrijdende belastingconstructie naar alle waarschijnlijkheid van invloed zal zijn).
  • De Opdrachtgever is verplicht om alle door Atlas in het kader van het bepaalde in artikelen 2.2 tot en met 2.4 verzochte informatie en documenten op eerste verzoek aan Atlas te verstrekken.
  • Atlas is te allen tijde en om welke redenen dan ook gerechtigd om een opdracht niet aan te nemen dan wel een met een Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht (tussentijds) met onmiddellijke ingang op te zeggen, waaronder in het geval het resultaat van een door Atlas in het kader van haar wettelijke verplichtingen uitgevoerd cliëntenonderzoek daartoe in de ogen van Atlas aanleiding geeft.
  • De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst van opdracht, noch aan de verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. Atlas aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever.
  • Atlas adviseert uitsluitend naar, en vanuit het perspectief van, Nederlands recht.
 1. Vergoeding en betalingsvoorwaarden
  • De door Atlas gehanteerde uurtarieven zijn exclusief BTW en kosten (zoals [invoegen] en koeriersdiensten alsmede andere zaak-specifieke (on)kosten (waaronder reis- en verblijfkosten)).
  • Tenzij anders overeengekomen, wordt de aan Atlas te betalen vergoeding bepaald op basis van de aan de opdracht bestede tijd (het aantal bestede uren maal het uurtarief). Atlas factureert in beginsel maandelijks.
  • Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen 14 (veertien) dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Betaling in contacten is niet toegestaan. Facturen worden uitsluitend per e-mail toegezonden.
  • Bezwaren van Opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum aan Atlas kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan facturen geacht worden te zijn aanvaard . De Opdrachtgever is onverminderd gehouden het niet-betwiste deel van de factuur te betalen.
  • Atlas heeft het recht de door haar gehanteerde uurtarieven jaarlijks, per januari, aan te passen.
  • Indien het aan Atlas verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is ontvangen, dan is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Atlas gerechtigd tot vergoeding van wettelijke handelsrente of, indien de Opdrachtgever een consument betreft, tot vergoeding van wettelijke rente, vanaf de dag dat de Opdrachtgever in verzuim verkeert. Onder consument in dit artikel dient te worden verstaan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  • Atlas is in ieder geval gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten wanneer betaling uitblijft en vanaf de factuurdatum inmiddels meer dan 60 (zestig) dagen zijn verstreken. In geval van een opschorting van de werkzaamheden door Atlas wordt dat vooraf aan Opdrachtgever medegedeeld.
 1. Inschakeling derden
  • Atlas is gerechtigd om bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen die niet aan Atlas verbonden zijn (zoals andere belastingadviseurs, advocaten, notarissen, accountants, deurwaarders, vertalers en andere deskundigen). In dat geval zal Atlas namens Opdrachtgever met deze derden de voorwaarden waaronder zij hun werkzaamheden verrichten, waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen, rechtskeuzes en jurisdictieclausules, kunnen overeenkomen.
  • De facturen die de derden voor hun werkzaamheden verzenden, zullen op verzoek van Atlas rechtstreeks aan de Opdrachtgever worden verzonden, maar kunnen ook door Atlas worden voldaan. De door Atlas betaalde kosten van derden worden door Atlas aan de Opdrachtgever doorberekend.
  • Atlas is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Atlas.
 1. Aansprakelijkheid
  • Iedere aansprakelijkheid van aan Atlas (in)direct verbonden (rechts)personen (waaronder steeds ook wordt begrepen haar bestuurders, aandeelhouders, werknemers en hun (praktijk)vennootschappen) is uitgesloten.
  • Iedere aansprakelijkheid van Atlas is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van een door Atlas gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering onder de door Atlas afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Atlas beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan drie maal het bedrag dat in de desbetreffende zaak in de drie maanden voorafgaand aan de dag waarop de vordering is ontstaan, door Atlas aan vergoeding voor haar werkzaamheden (exclusief btw) is ontvangen met een maximum van EUR 250.000.
  • Atlas is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder in elk geval dient te worden verstaan: gemiste omzet, winstderving en vertragingsschade.
  • Opdrachtgever is gehouden Atlas schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en werknemers van Opdrachtgever alsmede aan hen gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn) die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Atlas.
  • Iedere vordering tot schadevergoeding op Atlas uit welke hoofde dan ook vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na de dag waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en met de mogelijke aansprakelijkheid van Atlas voor die schade.
 1. Overig
  • Ingeval van discrepantie tussen de algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging van Atlas, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
  • De Opdrachtgever is gehouden om alle informatie waarvan Atlas aangeeft die nodig te hebben voor de uitvoering van de opdracht en/of waarvan de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat Atlas die informatie nodig heeft, aan Atlas ter beschikking te stellen en wel zo tijdig dat Atlas de werkzaamheden zonder vertraging kan uitvoeren.
  • De Opdrachtgever stelt Atlas onverwijld en volledig in kennis van feiten en/of omstandigheden waarvan de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor de uitvoering van de opdracht door Atlas van belang zijn of kunnen zijn.
  • Indien enige of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of onverbindend worden verklaard, dan wel worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. In een dergelijk geval zal Atlas de nietige, onverbindende of vernietigde bepaling vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke bedoelding van Atlas zoveel mogelijk tot uitdrukking brengt.
 1. Rechts- en forumkeuze
  • Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Atlas is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen tussen Opdrachtgever en Atlas voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Logo

Amsterdam

Weteringschans 24, 1017 SG Amsterdam
T +31 20 535 4567

info@atlas.tax