Tax Lawyers / Fiscalisten

Algemene voorwaarden Atlas Fiscalisten N.V.

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Atlas Fiscalisten N.V. (hierna: “Atlas”), is een naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34380226.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door Atlas voor iedere (rechts)persoon (hierna: “Opdrachtgever”).
1.3 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Atlas met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.
1.4 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden en anderszins met Opdrachtgever overeengekomen voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle (rechts)personen die voor Atlas werkzaam zijn of zijn geweest, (in)direct aan Atlas verbonden zijn of zijn geweest of die op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Atlas zijn betrokken of ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, alsmede ten behoeve van hun eventuele rechtsopvolgers. Zij kunnen jegens Opdrachtgever op elk van deze voorwaarden een beroep doen, waarbij in voorkomend geval in plaats van Atlas de naam van de desbetreffende (rechts)persoon dient te worden gelezen. Deze personen handelen bij de uitoefening van hun professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van Atlas.

Artikel 2 - Uitvoering van de opdracht

2.1 Alle opdrachten (in welke vorm ook) worden geacht tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Atlas met de uitvoering van de opdracht is gestart.
2.2 Atlas is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme onder meer gehouden de identiteit van de Opdrachtgever en van de uiteindelijke belanghebbende(n) vast te stellen, de herkomst van het vermogen vast te stellen en ongebruikelijke transacties als bedoeld in deze wet bij de bevoegde autoriteiten te melden. Atlas is op grond van de Mandatory Disclosure Richtlijn gehouden grensoverschrijdende, mogelijk agressieve, belastingstructuren bij de bevoegde autoriteiten te melden.
2.3 In overeenstemming met de Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad (“DAC6”) of krachtens een nationale wetgeving die DAC6 implementeert, is het volgende van toepassing. Atlas is verplicht om potentiële agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies te melden bij de bevoegde autoriteiten, waarbij een dergelijke inlichting kan omvatten de identificatiegegevens van de relevante belastingplichtige(n), nadere bijzonderheden over de in bijlage IV van DAC6 vermelde wezenskenmerken op grond waarvan de grensoverschrijdende constructie gemeld moet worden, een samenvatting van de inhoud van de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie, de datum waarop de eerste stap voor de implementatie is of zal worden ondernomen, nadere bijzonderheden van de nationale bepalingen die aan de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie ten grondslag liggen, de waarde van de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie, de lidstaat van de relevante belastingbetaler(s) en eventuele andere lidstaten waarop de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie naar alle waarschijnlijkheid van invloed zal zijn en de identificatiegegevens van andere personen in een lidstaat, op wie de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie naar alle waarschijnlijkheid van invloed zal zijn, waarbij wordt vermeld met welke lidstaten deze personen verbonden zijn.
2.4 Atlas is te allen tijde en om welke redenen dan ook gerechtigd om een opdracht niet aan te nemen dan wel een met een Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht (tussentijds) met onmiddellijke ingang op te zeggen, waaronder in het geval het resultaat van een door Atlas in het kader van haar wettelijke verplichtingen uitgevoerd cliëntenonderzoek daartoe in de ogen van Atlas aanleiding geeft.
2.5 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst van opdracht, noch aan de verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. Atlas aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden

3.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen veertien dagen na factuurdatum.
3.2 Bezwaren van Opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum aan Atlas kenbaar te worden gemaakt, onder betaling van het niet-betwiste deel van de factuur.
3.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Atlas gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
3.4 Atlas heeft het recht de door haar gehanteerde uurtarieven periodiek aan te passen.
3.5 Atlas is in ieder geval gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten wanneer facturen ouder dan zestig dagen niet zijn voldaan. In geval van een opschorting van de werkzaamheden door Atlas wordt dat vooraf aan Opdrachtgever medegedeeld.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

4.1 Iedere aansprakelijkheid van aan Atlas (in)direct verbonden (rechts)personen (waaronder steeds ook wordt begrepen haar bestuurders, aandeelhouders, werknemers en hun (praktijk)vennootschappen) is uitgesloten.
4.2 Iedere aansprakelijkheid van Atlas is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van een door Atlas gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering onder de door Atlas afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Atlas beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan drie maal het bedrag dat in de desbetreffende zaak in de drie maanden voorafgaand aan de dag waarop de vordering is ontstaan, door Atlas aan honorarium (exclusief btw) is ontvangen met een maximum van
EUR 250.000.
4.3 Atlas is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.
4.4 Opdrachtgever is gehouden Atlas schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden - daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en werknemers van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn - die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Atlas ten behoeve van Opdrachtgever.
4.5 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald,
vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Atlas in verband met het verrichten van werkzaamheden door Atlas in ieder geval na één jaar, na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 5 - Rechts- en forumkeuze

5.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Atlas is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
5.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Atlas voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandstalige en een Engelstalige versie. In geval van een tegenstrijdigheid tussen beide versies, prevaleert de Nederlandstalige versie.

Logo

Amsterdam

Weteringschans 24, 1017 SG Amsterdam
T +31 20 535 4567

info@atlas.tax

Logo

Eindhoven

Emmasingel 33-35, 5611 AZ Eindhoven
T +31 40 303 5200

info@atlas.tax